Velika nagradna igra

Web-stranica andelco.ba je trenutno u pripremi...

Uvjeti korištenja online platforme ShipGRATIS.ba

OPĆI UVJETI KORIŠTENJA

 

 

1. Opće odredbe, ugovor o posredovanju

1.1 U slučaju kupovine robe, kupac sa rukovodiocem platforme za online kupovinu ShipGRATIS.ba poduzeća Ateli s.r.o. sklapa ugovor o posredovanju

 

1.2 Dolje navedeni uvjeti korištenja uređuju posredovanje kupovine između Kupca i Dobavljača robe i definiraju i preciziraju prava i obaveze Posrednika (Rukovodioca) i Kupca na online platformi ShipGRATIS.ba. Svi ugovorni odnosi su sklopljeni u skladu sa pravnim poretkom Češke republike. Kupac koji je potrošač ili samo potrošač je osoba koje kod sklapanja i ispunjavanja ugovora ne pregovara u okviru svoje trgovačke ili druge poduzetničke djelatnosti. Ako je jedna od ugovornih strana potrošač a postupa u skladu sa odnosima koji nisu uređeni u okviru općih uvjeta, postupaće po građanskom zakoniku (zák. č. 89/2012 Sb.) i zakonu o zaštiti potrošača (zák. č. 634/1992 Sb.). Kupac koji nije potrošač jeste poduzetnik koji kupuje proizvode za potrebe svojeg poduzimanja. Ovaj Kupac će postupati u skladu sa općim odredbama korištenja, u obimu odredbi koje ga se tiču i građanskim zakonikom (zák. č. 89/2012 Sb.).

 

1.3 Davatelj usluge razvija svoju djelatnost da bi treća lica (dalje samo „Korisnici“ ili „Kupci“) imali mogućnost da putem online platforme ShipGRATIS.ba kupe robu od Dobavljača (dalje takođe „Prodavača“), tj. da sa Dobavljačem sklope ugovor o kupoprodaji (dalje samo „Ugovor o posredovanju“). Kupac sa Davateljem usluge sklapa ugovor o posredovanju (dalje samo „ugovor“) putem slanja i plaćanja neophodne narudbžbe. Nakon sklapanja ugovora, Davatelj usluge treba Kupcu da isposreduje kupovinu od Dobavljača u ime Kupca i na njegov račun.

1.4 Davatelj usluge će Kupcu isposredovati kupovinu od Dobavljača i zastupat će ga pri plaćanju kupovne cijene (dalje samo „usluga“). Usluga je pružena za nagradu. Nagrada Davatelju usluge je već uključena u kupovnu cijenu robe.

 

1.5 Niže navedeni uvjeti korištenja uređuju posredovanje kupovine između Kupca i Dobavljača robe i preciziraju prava i obaveze Posrednika (Rukovodioca) i Kupca u online platformi ShipGRATIS.ba. Svi ugovorni odnosi su sklopljeni u skladu sa pravnim poretkom Češke republike. Kupac koji je potrošač ili samo potrošač, jeste osoba koje pri sklapanju i ispunjavanju ugovora ne pregovara u okviru svoje trgovačke ili druge poduzetničke djelatnosti.

1.6 Kupac koji je potrošač ili samo potrošač, je svaki čovek koji van okvira svoje poduzetničke djelatnosti ili van okvira samostalnog izvršenja svog zanimanja, sklapa ugovor sa poduzetnikomili sa njim pregovara na drugačiji način. Ako je jedna od ugovornih strana potrošač, a postupa u skladu sa odnosima koji nisu uređeni u okviru općih uvjeta korištenja, postupat će po građanskom zakoniku (zák. č. 89/2012 Sb.) i njegovim posebnim odredbama o ugovornim obavezama i po zakonu o zaštiti potrošača (zák. č. 634/1992 Sb.).

1.7 Kupac koji nije potrošač, jeste podduzetnik. Podduzetnik je onaj ko samostalno, na svoj račun i odgovornost, izvršava unosnu djelatnost na zanatski ili sličan način sa namerom da dostigne zaradu. Za podduzetnika se smatra, između ostalog, takođe svako osoba koje sklapa ugovore povezane sa sopstvenom trgovačkom, proizvođačkom ili sličnom djelatnošću ili kod samostalnog izvršavanja svoje profesije, eventualno osoba koje pregovara u ime ili na račun poduzetnika. Odnosi između Posrednika i Kupca – poduzetnika se uređuju općim uvjetima korištenja u obimu koji ih se tiče i općim odredbama građanskog zakonika (zák. č. 89/2012 Sb.).

2. Izbor robe za naručivanje, narudžba, sklapanje ugovora

 

2.1 Roba je ciljano predstavljena na slikama u virtuelnoj ponudi koja se nalazi na web stranicama online platforme ShipGRATIS.ba. Kod svake robe, naveden je njezin naziv, opis, cijena i eventualno druge dodatne informacije.

 

2.2 Kupac izvršava izbor robe za naručivanje dodavanjem iste u kupovnu košaricu. Kupac naručivanjem robe sklapa sa Davateljem usluge ugovor o obaveznom naručivanju robe od Dobavljača.

 

2.3. Nakon uspešnog naručivanja, klijent će putem elektronske pošte dobiti potvrdu o prijemu narudžbe sa oznakom predmeta ugovora, cijenom i instrukcije za plaćanje na osnovu kojih može izabrati hoće li platiti transferom novca ili u nekoj od poslovnica Davatelja usluge. U trenutku kada klijent dobije potvrdu o prijemu narudžbe, ugovor je skopljen.

 

2.4 Klijent naručivanjem ujedno potvrđuje da je upoznat sa ovim općim uvjetima korištenja i da je sa njima suglasan.

 

2.5 Efikasnost ugovora je vezana za ispunjenje zahteva suspenzivnog djelovanja. Suspenzivno djelovanje postoji dok Kupac ne plati punu cijenu..

 

2.6 Ugovor se sklapa na bosanskom, hrvatskom ili srpskom jeziku. Davatelj usluge ahrivira sklopljen ugovor u cilju njegovog uspešnog ispunjenja. Ugovor nije dostupan trećim stranama koje nisu dio ugovora.

3. Cijena, način plaćanja

 

3.1 U kontekstu ovih općih uvjeta, pod pojmom cijena podrazumeva se dio, naveden kod svake robe, koji predstavlja zbir kupovne cijene i nagrade smanjene za dostavne troškove Kupcu. Davatelj usluge ne garantuje Kupcu da je cijena konačna. U toku dostave robe može doći do carinskog oporezivanja robe. Mogućnost carinskog oporezivanja može postojati jedino u slučaju narudžbe čija ukupna cijena prevazilazi 300 KM. Davatelj usluge je obavezan kompenzirati Kupcima (samo potrošačima) dodatno nastale troškove – carina, PDV – putem kupona za dalju kupovinu, eventualno vraćanjem novca. Za više informacija i upute o carini i primjeni prava na kompenzaciju kliknite OVDJE. Inozmeni dobavljači ne plaćaju PDV, tako da nije moguće primjeniti odbitak PDV-a na robu kupljenu od njih.

 

3.2 Cijena se plaća bezgotovinskim bankovnim transferom, uplaćivanjem na račun Davatelju usluge unapred ili drugom online platnom metodom. Proces plaćanja se završava prispećem ukupnog dijela cijene na račun Davatelja usluge. Plaćanjem, narudžba postaje obavezna. Robu nije moguće platiti pouzećem zbog ekspedicije robe od Dobavljača koji borave, uglavnom, u inozemstvu tj. u Kini, Hong Kongu i Singapuru.

 

3.3 Na osnovu odluke ustavnog suda Pl.ÚS 26/16 dana 12. 12. 2017. došlo je do poništenja obaveze elektronske evidencije prihoda naše e-trgovine.

4. Dostavljanje robe

 

4.1 Robu dostavlja Dobavljač. Rok dostave naveden je kod svakog proizvoda. Roba sa skladišta će biti dostavljena klijentima u Bosni i Hercegovini do 14 radnih dana od dana slanja. Kod ostale robe dostavni rok je individualno naveden kod proizvoda, ovisno od Dobavljača i doba godine (Božić, drugi praznici). Navedeni dani se uvek računaju počev od dana slanja pošiljke od strane Dobavljača. Zbog privremene globalne krize u logistici i dostave robe iz Azije, uzrokovane širenjem Korona virusa, korisnici mogu zatražiti ponovno slanje robe, refundaciju pomoću kupona ili povrat novca ukoliko se pošiljka, poslata od strane dobavljača iz Azije, ne dostavi do 90 dana, od dana otpreme.

4.2 Rok dostave proizvoda kategorije „na skladištu“ je 14 radnih dana od dana slanja na adresu u Bosni i Hercegovini. Rok dostave se računa počev od dana prijema email-a sa potvrdom o otpremi pošiljke. U okviru programa Garancije zadovoljstva, korisnici mogu zatražiti ponovno slanje robe, refundaciju pomoću kupona ili povrat novca ukoliko se pošiljka, poslata sa skladišta u Češkoj republici, ne dostavi do 40 dana od dana otpreme.

4.3 U slučajevima kada dobavljači u svrhe dostave koriste uslugu BohemiaPost, korisnik opunomoćava vršioca ove usluge (CEEEC BH d.o.o., Matični broj: 11179983 sa sjedištem u Miloša Obilića 96, Bijeljina 76300, Bosna i Hercegovina; ) za sljedeće djelatnosti:

- korisnik opunomoćava prijevoznika CEEEC BH d.o.o. da u njegovo ime preuzme pošiljku od primarnog prevoznika na adresi svog logističkog centra koja mu je dostavljena i koja je prošla procesom konačnog dostavljanja i djelatnostima povezanim sa tim a koje nastaju u uobičajenoj praksi. Ovo punomoćje se tiče i situacije kada kada je poslata roba već u vlasništvu korisnika a on je ne preuzme;

- korisnik dalje opunomoćava prijevoznika CEEEC BH d.o.o. da u njegovo ime izvršava djelatnosti u carinskom postupku da bi pošiljka mogla biti uspešno ocarinjena i konačno dostavljena. U pitanju je prije svega zastupanje u carinskom postupku, plaćanje carinskog duga, eventualno drugih naknada u vezi sa carinskim postupkom.

4.4 Rukovodilac internet stranice ShipGratis.ba, njegovi poslovni partneri i dobavljači ne obračunavaju poštarinu svojim korisnicima. Dobavljači plaćaju poštarinu za sve pošiljke prilikom otpreme u zemlji svojeg prebivališta. Za eventualne dodatne pošanske troškove a koje od korisnika traže službenici javnih pošti, su odgovorni isključivo javni poštanski operateri u Bosni i Hercegovini.

5. Dalje odredbe

 

5.1 Pravo na odštetu zbog kvara je moguće primjeniti kod Dobavljača, ne kod Davatelja usluge.

 

5.2 Uputstva na bosansko, hrvatskom ili srpskom jeziku nisu standardno dodana uz proizvode, jer dobavljači borave u Kini, Hong Kongu i Singapuru. Davatelj usluge će se ipak truditi maksimalno izaći u susret Kupcima i na zahtev kupca, poslat će uputstva na sprskom u elektronskoj formi, kod složenih proizvoda, ako ih bude imao na raspolaganju. Ukoliko uputstva nisu na raspolaganju, Davatelj usluge je obavezan Kupcu dati savete, putem korisničke podrške, da bi mogao bez problema koristiti proizvod.

 

5.3 Davatelj usluge je u obavezi baviti se eventualnim gubitkom ili oštećenjem pošiljke sa robom, prilikom njenog prijevoze iz pravca Dobavljača ka Kupcu i to u korist kupca, tako da zbog ovog događaja ne bude oštećen ni na kakav način

 

5.4 Davatelj usluge ne snosi odgovornost za štetu uzrokovanu nepravilnim korištenjem robe.

6. Reklamacija

 

6.1 Davatelj usluga je obavezan obaljati reklamacije proizvoda koje je Kupac kupio od Dobavljača u propisanom roku od 30 dana. Davatelj usluge je takođe obavezan primiti reklamaciju proizvoda na svoje filijale, da Kupac ne bi morao trošiti više finansijskih sredstava nego obično zbog slanja reklamiranog proizvoda Dobavljaču u Aziju. Davatelj usluge će dostaviti robu na reklamaciju Dobavljaču o svom trošku. Zakonski rok se računa počev od datuma dostave popravljenog/novog proizvoda Kupcu od strane Dobavljača.

6.2 Davatelj usluge je dužan potrošaču, na njegov zahtev, izdati pismenu potvrdu o tome kada je reklamacija primjenjena, što se nalazi u njenom sadržaju i koji način reklamiranja potrošač zahteva. Davatelj usluge ujedno obaviještava potrošača o datumu i načinu obavljanja reklamacije od strane Dobavljača.

6.3 Kupac mora postupati u skladu sa reklamacionim pravilnikom, inače može doći do zadržanja ili čak vraćenja reklamacije nazad. Kompenzacija se, po izboru kupca, može obaviti ponovnim slanjem robe, kuponom u vrijednosti od 115% od cijene reklamirane robe ili povratom ukupnog iznosa uplaćenog za reklamiranu robu. U slučaju odbijanja zamjene, ili kupona, vraćamo novac u zakonskom roku od 15 dana od izvršenja reklamacije.

7. Prestanak i izmena ugovora

7.1 Poništenje ugovora od strane Kupca pre dostave robe, nikako se ne tiče aktivnosti Davatelja usluga sprovedene na osnovu ugovora o posredovanju u roku, pre nego što je Davatelj usluge saznao poništenje.To znači da ugovor nije moguće poništiti na primjer u slučaju ako je Dobavljač već poslao robu. Upozoravamo da se podaci o slanju robe u našem sistemu stalno mijenjaju, uzimajući u obzir određeno kašnjenje.

7.2 Ako Davatelj usluga naknadno sazna da robe koju je Kupac naručio Dobavljač nema na skladištu, ponudit će Kupcu alternativnu robu (ako bude na raspolaganju) a ako Kupac ponudu odbije, Davatelj usluge će Kupcu vratiti punu sumu na njegov račun i poništit će narudžbu.

8. Odstupanje od ugovora i vraćanje novca

 

8.1 Ako je klijent potrošač u smislu odredbe § 419 građanskog zakonika, po zakonu ima pravo da do 14 dana odstupi od ugovora sa Davateljem usluge i Dobavljačem, bez navođenja razloga i bez bilo kakvih sankcija. Ovaj rok počinje od dana sklapanja ugovora. Preciznije, rok počinje ovisno od toga radi li se o a) ugovoru o kupoprodaji, rok počinje od dana preuzimanja robe, b) ugovoru čiji je predmet nekoliko vrsti robe ili dostava u nekoliko dijelova, rok počinje od dana preuzimanja posljednje pošiljke sa robom, c) ugovoru čiji predmet je redovna višekratna dostava robe, rok počinje od dana preuzimanja prve dostave. U cilju primjene prava na odstupanja od ugovora, potrošač mora o svojem odstupanju od ugovora jasno obavijestiti Davatelja usluge i Dobavljača putem jednostranog pravnog pregovaranja. Formular za odstupanje od ugovora bez navođenja razloga, prema rješenju vlade č. 363/2013 Sb., nalazi se niže.

8.2 S obzirom na to da cjenimo naše klijente i da im želimo pružiti najviši kvalitet usluge, produljejemo trajanje zakonskog roka sa 14 dana na 30.

8.3 Upute za vraćanje robe možete naći OVDJE. Prijem vraćene robe obezbeđuje Davatelj usluge u filijali na teritoriji Češke republike. Prijevoz robe do Dobavljača, Davatelj usluge obezbeđuje na svoj račun. Dobavljač će do 14 dana od odstupanja od ugovora bez obrazloženja vratiti potrošaču sav novac koji je od njega primio (nikako pak, pre nego što mu potrošač vrati robu na gore naveden način).

8.4 U slučaju vraćanja novca pomoću čekova, klijentu na teritoriji Bosne i Hercegovine bit će pridodana taksa za uplatu čekovima (ovisno od sume) koja neće biti nadoknađena. Zato savetujemo da kod vraćanja novca izaberete metodu bankovnog transfera.

8.5 Davatelj usluge i Dobavljač imaju pravo odstupa od ugovora ako dođe do pogrešno navedenih podataka proizvoda sa web stranice (npr. dostupnost proizvoda u skladištu, cijene itd.) i u slučaju neriješivih problema sa dogovaranjem oko narudžbe.

 

9. Zaštita osobnih podataka

9.1 Osobni podaci klijenata čuvaju se u skladu sa važećim zakonima Češke republike, pre svega zakonom č. 101/2000 Sb., o zaštiti osobnih podataka u važećoj verziji. Osobni podaci klijenata su u potpunosti zaštićeni od zlouporabe. U trenutku naručivanja usluge, klijent je svjestan da će njegovi Osobni podaci, predani Davatelju usluge, biti iskorišteni u cilju obavljanja narudžbe i neće biti proslijeđeni nekoj trećoj strani, osim Dobavljača i prijevoznih poduzeća*.

9.2 Korisnik je u trenutku pružanja svojih podataka kod korištenja online platforme (kupovina, učešće u takmičenju, pretplata novosti, učešće u diskusiji, korištenje korisničke podrške, popunjavanje email adrese u košarici i u slučaju neobavljene narudžbe, prihvatanje obavu pretraživaču itd.) upoznat sa slanjem informacija povezanih sa uslugama platforme za online kupovinu ShipGRATIS.ba i Dobavljača na elektronsku adresu Korisnika, navedenu pri registraciji ili u narudžbi. Korisnik je upoznat sa slanjem trgovinskih oglasa na ovu adresu iz opravdanog interesa*.

9.3 Osobni podaci bit će obrađeni maksimalno do ispunjenja ugovora i maksimalno sljedećih 10 godina, ukoliko to zahteva izvršavanje poreznih obaveza*.

9.4 Korisnik se slaže sa obradom svojih sljedećih osobnih podataka: ime, prezime, email adresa, broj telefona, adresa za naplatu, adresa za dostavu. Kod kupovine preko „Blešáka" bit će javno objavljeni sljedeći podaci: kršteno ime, prvo slovo prezimena i mjesto navedeno u dostavnoj adresi, u sljedećem formatu Josef N., Plzeň, je kupio za 24,- Kč*.

9.5 *Više informacija u sekciji GDPR

 

10. Dobavljači

 

10.1 Helmsman Quality & Technology Services Co., Ltd.

10.2 Skyvogue Tech Trading Co., Ltd.

10.3 STYLCO Czechia s.r.o. (dobavljač robe sa skladišta)

 

11. Strategija upravljanja elektronskim otpadom

Obaviještavamo klijente da je ekološka likvidacija naših proizvoda (tiče se proizvoda sa skladišta), prema Zakonu o odpadima (Zákon o odpadech č. 185/2001 Sb) i Objave Ministarstva životne sredine č. 237/2002 Sb., osigurana „Ugovorom o osiguranju zajedničkog ispunjavanja“ (“Smlouvou o zajištění společného plnění”) u okviru kolektivnog sistema SEKOL a.s. koji se nalazi na: Československého exilu 2062/8, 143 00 Prag 4, Češka republika. Lista sabirnih mjesta i njihovo radno vreme, uključujući i telefonske brojeve je navedena na web stranicama www.asekol.cz. Ako se želite rjiešiti elektronskog uređaja koji više nije u funkciji, imate mogućnost predati ga i kod posljednjeg prodavača koji ima zakonsku obavezu primiti uređaj, ukoliko potrošač kod njega kupi novi uređaj (sistem komad za komad). Ni u kom slučaju nefunkcionalni uređaj ne sme da završi u komunalnom otpadu ili drugde, jer takav uređaj može da sadrži više opasnih supstanci i dragocjenih materijala koje mogu ponovno da se iskoriste. Molimo Vas, nemojte da demontirate nefunkcionalni elektronski uređaj, mora da bude kompletan.

Doprinosimo vraćanju elektronskih uređaja
Zastarelom elektronskom uređaju nije mjesto u komunalnom otpadu. Kompletan (nedemontiran) uređaj treba predati na mjestu povratnog prijema

Potrošači imaju mogućnost besplatnog vraćanja elektronskih uređaja:

 • U sabirnom dvorištu naselja koje je kao sabirno mjesto prijema uključeno u kolektivni sistem ASEKOL ili u sabirnom dvorištu naselja, gdje potrošač ima trajni boravak, u trgovini gdje kupuje nov elektronski uređaj (komad za komad) ili na drugom mjestu povratnog prijema.

 

Otklanjanjem iskorištenog elektronskog uređaja na pravo mjesto, bit će omogućeno da se uređaj uključi u proces ekološkog postupanja, čiji je ishod pravilna obrada i reciklaža.
Reciklacioni doprinos je uključen u cijenu proizvoda.

Naša firma firma ispravno preuzima na sebe odgovornost za svoje proizvode i za finansiranje njihovog sakupljanja i ekološke likvidacije.

Upozorenje: Iskorištene baterije i akumulatori, pogrešno bačene sa običnim otpadom, mogu ozbiljno narušiti životnu sredinu. Poslije nekog vremena, iz njih se oslobađaju štetne, pogotovo tzv. teški metali koji mogu da zagade zemlju ili vodu i dokazano imaju štetan uticaj na ljudsko zdravlje. Reciklacijom metalnih supstanci koje sadrže baterije je moguće značajno uštedeti na energetici i surovim materijalima. Simbol precrtane pepeljare možete naći direktno na našim baterijama, njihovim pakovanjima ili na elektronskim uređajima koji sadrže baterije ili akumulatore. Ovaj simbol izražava činjenicu da baterijama nije mjesto u otpadnom košu, pepeljari ni u kontejneru sa komunalnim otpadom. Bacanje baterija u kontejnere predodređene za komunalni otpad ili u prirodu je stroo zabranjeno.

Taksa za reciklažu

Cijena proizvoda uključuje troškove za njegovu ekološku likvidaciju autorizovanim sistemom ASEKOL.

Specifičnosti odredbi o likvidaciji iskorištenih baterija i akumulatora

naša firma koja na tržište u Češku republiku donosi prenosne baterije i akumulatore, Vas ovom prilikom obaviještava da obezbeđuje povratni prijem prenosnih baterija i akumulatora, putem ovlaštenog kolektivnog sistema ECOBAT na osnovu Ugovora o osiguranju zajedničkog ispunjavanja (Smlouvy o zajištění společného plnění).

 

Iskorištene akumulatori i baterije možete besplatno predati na ekološku reciklažu:

 • na bilo kojem javnom mjestu povratnog prijema, ako je Vaša godišnja potrošnja manja od 20 kg (spisak javnih mjesta povratnog prijema je objavljen na www.ecobat.cz)
 • našim predstavnicima prodaje / distributorima,
 • direktno poduzeću ECOBAT s.r.o. ako ja Vaša godišnja potrošnja veća od 20 kg (za sklapanje besplatnog ugovora kontaktirajte rukovodeće odjeljenje poduzeća ECOBAT s.r.o.)

Molimo Vas, da za detaljnije informacije, iskoristite sljedeće kontakte:

 

ECOBAT s.r.o.

Soborská 1302, 160 00 Praha 6

mapa.ecobat.cz

 

Pravni propisi

Smernice Evropske unije

 • smjernica Evropskog parlamenta i Saveta br. 2002/96/EC o odpadnim električnim i elektronskim uređajima (engleski/češki)
 • smjernica Evropskog parlamenta i Saveta br. 2002/95/EC o ograničenju aplikacije nekih opasnih supstanci u električnim i elektronskim uređajima (engleski/češki)


Zakon o odpadima (Zákon o odpadech č. 185/2001 Sb.), u verziji kasnijih propisa

Izvršni ukaz (Prováděcí vyhláška č. 352/2005 Sb.)

Ukaz o upravljanju elektronskim uređajima i elektronskim otpadom (Vyhláška č. 352/2005 Sb. o nakládání s elektrozařízeními a elektroodpadem)

Upozorenje:

Iskorištene baterije i akumulatori, nepravilno izbačene s

Iskorištene baterije i akumulatori, pogrešno bačene sa običnim otpadom, mogu ozbiljno narušiti životnu sredinu. Poslije nekog vremena, iz njih se oslobađaju štetne, pogotovo tzv. teški metali koji mogu da zagade zemlju ili vodu i dokazano imaju štetan uticaj na ljudsko zdravlje. Reciklacijom metalnih supstanci koje sadrže baterije je moguće značajno uštedeti na energetici i sirovim materijalima.

Simbol precrtane pepeljare možete naći direktno na našim baterijama, njihovim pakovanjima ili na elektronskim uređajima koji sadrže baterije ili akumulatore. Ovaj simbol izražava činjenicu da baterijama nije mjesto u otpadnom košu, pepeljari ni u kontejneru sa komunalnim otpadom. Bacanje baterija u kontejnere predodređene za komunalni otpad ili u prirodu je stroo zabranjeno.

 

12. Načela korištenja tzv. kolačića

 

Korisnik, korištenjem online platforme, daje rukovodiocu suglasnost za obradu podataka takozvanim „kolačićima“, čime olakšava pružanje usluga informacionom poduzeću, u skladu sa odredbom Smernice 95/46/ES o svrsi „kolačića“ i sličnih alatki. Obezbeđeno je da korisnik bude svjestan koje se informacije sakupljaju i čuvaju u uređaju koji koristi.
Korisnik ima mogućnost odbiti djelovanje „kolačiča“ ili sličnih alatki u njegovom uređaju, npr. tako što će u svom pretraživaču uključiti funkciju anonimnog pretraživanja.

12.1 Uvjeti korištenja kolačića

Što su to datoteke kolačići?

„Kolačići“ su male tekstualne datoteke koje se čuvaju u Vašem uređaju ili njegovoj memoriji. Ove datoteke našoj mreži omogućavaju da bilježi informacije o Vašoj posjeti, podešavanju Vašeg pretraživača, jeziku koji preferirate i druge informacije. Na taj način, Vaša sljedeća posjeta naših sajtova, može biti mnogo brža i prilagođenija Vašim interesima. Bez kolačića bi korištenje naše mreže bilo mnogo složenije. Ove datoteke nam, izmežu ostalog, pomažu u prilagođavanju naših ponuda baš Vašim potrebama i u iskorištavanju usluge Google Analytics. Opće informacije o datotekama kolačići možete naći npr. OVDJE (https://hr.wikipedia.org/wiki/HTTP_kola%C4%8Di%C4%87i).
Korištenje kolačića ne mora značiti da nam dajete Vaše osobne podatke, ali u slučaju, ako nam proslijedite svoje osobne podatke (npr. iz razloga da Vam možemo poslati naručene proizvode) može doći do povezivanja Vaših osobnih podataka sa informacijama koje se nalaze u kolačićima, svakako, jedino u cilju poboljšanja kvaliteta naše ponude koja će tako više odgovarati Vašim individualnim interesima ili potrebama. Vaše osobne podatke, naravno, čuvamo zarad korištenja najmodernijih tehnologija, a trećim licima ili firmama ih proslijeđujemo samo u neophodnom obimu. U nekim situacijama, proslijeđivanje Vaših osobnih podataka može da bude naloženo zakonom.

Mogu li spriječiti djelovanje kolačića u mom uređaju?

Da, dovoljno je ako pre posjete našem sajtu u svom pretraživaču uključite funkciju anonimnog pretraživanja.
Korištenje kolačića je moguće podesiti pomoću Vašeg internet pretraživača. Većina pretraživača automatski prima kolačiće. Datoteke kolačiće je pomoću Vašeg pretraživača moguće odbiti ili podesiti korištenje samo nekih od ovih datoteka. Ipak, u takvom slučaju je moguće da Vam se neki djelovi naših sajtova neće prikazivati ispravno, njihovo pretraživanje će biti složenije za Vas i neće Vam se prikazivati ponuda proizvoda odgovarajuća upravo Vašim potrebama.
Mogu li nekako saznati koje osobne podatke o meni posjeduje Rukovodilac? Mogu li provjeriti njihovu ispravnost? Mogu li poništiti suglasnost sa obrađivanjem istih?
Da, dovoljno je da nam se obratite putem korisničke podrške

Koje datoteke kolačića koristimo:

Datoteke kolačići korištene na našim sajtovima je, na osnovu njihovog trajanja djelovanja, moguće podijeliti na dve osnovne grupe. Kratkotrajni tzv. „sesijski kolačići“ koji su samo privremeni i ostaju sačuvani u Vašem pretraživaču samo dok ne isključite pretraživač, dok dugotrajni kolačići ostaju sačuvani u Vašem pretraživaču mnogo duže ili dok ih manuelno ne uklonite (rok čuvanja kolačića u Vašem pretraživaču ovisi od podešavanja samih kolačića i Vašeg pretraživača).

Sa funkcionalne točke gledišta koju kolačići ispunjavaju, moguće ih je podijeliti na:

 • konverzne, koji nam omogućavaju analizu učinka raznih prodajnih kanala
 • (tracking cookies), koje u kombinaciji sa konverznima pomažu u analizi učinka raznih prodajnih kanala
 • (remarketing cookies), koje koristimo zarad personalizacije sadržaja reklama i njihovog ciljanog prikazivanja
 • analytičke, koji nam pomažu povećati korisničke usluge naše mreže, time što ćemo shvatiti kako je korisnici koriste
 • esencijalne, koji su važni za osnovnu funkciju mreže

Neki od kolačića mogu prikupljati informacije koje je naknadno iskoristila treća strana i koje na primjer direktno podržavaju naše reklamne aktivnosti (tzv. „kolačić trećih strana“). Na primjer informacije o proizvodima kupljenim od strane kupaca na našim sajtovima, mogu biti prikazane od strane reklamne agencije da bi smo mogli bolje da prilagodimo prikazianje internet reklamni banera na web stranicama koje posjećujete. No, na ovaj način nije Vas moguće identificirati.

Na našim stranicama koristimo sljedeće datoteke kolačiće (Izdavač, tip, trajanje):

 • AdWords Tracking, Remarketing, 90 dana
 • Facebook, Tracking, Konverzni, persistent
 • Google Analytics(_ga, cid, utmv, utmz, utma, utmb, utmc), Analytical, Tracking, persistent,6 mjeseci,persistent,6 mjeseci,persistent,persistent,session
 • Heureka, Tracking, Konverzni, persistent
 • asid, Essential, može se razlikovati
 • https_enabled, Essential, može se razlikovati
 • s_pers_c6, Essential, može se razlikovati
 • s_pers_c5, Essential, može se razlikovati
 • ngEnabled, Essential, može se razlikovati
 • php,phtml,php3, Essential, može se razlikovati
 • recently_viewed, Essential, može se razlikovati
 • Sklik, Tracking, Remarketing, 30 dana, maks. 540 dana
 • Zboží, Tracking, Konverzni, persistent

13. Rešavanje spora

Uzajamni sporovi između Kupca i Davatelja usluge/Dobavljačem mogu se rješiti pred općim sudovima ili vansudskim rješenjem spora (ADR) putem Češke trgovinske inspekcije sa boravištem na Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, više informacija možete naći na www.coi.cz.

Potrošač može da iskoristi platformu za rješavanje sporova online, koju je uredila Evropska komisija na internet adresi http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

 

 

 

Ovi uvjeti korištenja počinju da važe od 26.9. 2019.

 


 

Primjer obavijesti o odstupanju od ugovora

Obavijest o odstupanju od ugovora

PRIMALAC (ovdje će Potrošač upisati ime i prezime/trgovinsko poduzeće, adresu boravišta/sjedišta i eventualno faks i email adresu poduzetnika):

OBAVIJEŠTAVAM/OBAVIJEŠTAVAMO (*), DA OVIM PUTEM ODSTUPAM/ODSTUPAMO (*) OD:

ugovora o kupovini robe (navedite opis robe)

................................................................................................................................................(*)

ugovora o pružanju usluga (navedite opis usluga)

................................................................................................................................................(*)

DATUM NARUČIVANJA(*)/DATUM PRIMANJA (*)

IME I PREZIME POTROŠAČA:

............................................................................................

ADRESA POTROŠAČA:

POTPIS POTROŠAČA

(ako se ovaj formular šalje u vidu pisma)

DATUM

(*) Precrtajte neodgovarajuće opcije ili dopunite podatke.